Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Nasza Szkoła

 

 
 

 

Informacja o przebiegu opracowania i realizacji Programu Rozwoju Szkoły
w ramach projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie
i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”
 

    Przed podpisaniem umowy wystąpiono do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
z wnioskiem zgłoszeniowym do projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie…”. Wzięto udział
w spotkaniu informacyjnym w Kielcach, na którym otrzymano „Informator o szczegółowych zasadach i warunkach uczestnictwa w projekcie”. Następnie przygotowano i wysłano do WSEI
w Lublinie dokumenty aplikacyjne do projektu „Nasza Szkoła …”. Uzyskano pozytywną weryfikację wniosku wynikiem, której było podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Ekonomii
i Innowacji w Lublinie na realizację powyższego projektu. Kwota otrzymanego wsparcia z projektu finansowanego ze środków EFS to 110.000 zł. 

Po podpisaniu umowy w dniu 15.03.2007 roku zrealizowano następujące działania:

1. Przeprowadzono diagnozę poziomu rozwoju lokalnej oświaty w oparciu o arkusze analizy SWOT. Arkusze analizy SWOT rozdano do uzupełnienia uczniom, rodzicom, nauczycielom
oraz lokalnym partnerom szkoły – instytucjom i organizacjom oraz przedsiębiorcom. Wyniki przeprowadzonej analizy wykorzystano do opracowania raportu z przeprowadzonej diagnozy.

2. Opracowano raport z przeprowadzonej diagnozy poziomu rozwoju lokalnej oświaty, który był źródłem informacji podczas warsztatów szkoleniowych, służących podaniu propozycji do Programu Rozwoju Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do opracowanego PRS. Powyższy raport został przygotowany przez szkolnego koordynatora projektu w terminie do 30 kwietnia 2007 roku.

3. W dniu 9 maja 2007 roku odbyto szkoleniowe warsztaty na temat poziomu uwarunkowań rozwoju lokalnej oświaty, w których udział wzięli: nauczyciele, reprezentanci uczniów i rodziców oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i lokalni partnerzy. Podstawowym celem tego spotkania było wskazanie głównych kierunków działań szkoły zmierzających do opracowania PRS.

4. W dniu 5 czerwca 2007 roku przeprowadzono warsztaty dla Grona Pedagogicznego ZSE,
w celu wypracowania propozycji do Programu Rozwoju Szkoły w trzech obszarach: „Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych; Zdobywanie przez uczniów dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej oraz Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju Edukacji i aktywności obywatelskiej”.

5. W dniach 6 i 13 czerwca 2007 roku przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla grupy nauczycieli, podczas których opracowano Program Rozwoju Szkoły na okres realizacji projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Podczas warsztatów pod kierunkiem trenerów nauczyciele wypracowali Zadania i Działania
w poszczególnych obszarach PRS oraz budżety szczegółowe realizacji powyższych zadań.

6. Na podstawie budżetów szczegółowych opracowano wspólnie z księgową projektu
panią mgr Irminą Falasą budżet realizacji PRS na okres wdrażania projektu jako element kończący prace nad opracowaniem PRS. Odbyto konsultacje metodologiczno – merytoryczne.

7. Uczestniczono w Kielcach w szkoleniach dla księgowych i koordynatora, podczas których omawiane były zasady konstruowania budżetu, rozliczeń finansowych projektu, gromadzenia dokumentacji oraz obsługi finansowo – księgowej projektu „Nasza Szkoła …”

8. W dniu 11 lipca 2007 roku w Kielcach zatwierdzono i podpisano opracowany PRS do realizacji

9. W dniu 18 sierpnia 2007 roku czterdziestoosobowa grupa młodzieży pod opieką pani wicedyrektor Małgorzaty Garczewskiej oraz pani Haliny Myśliwiec wyjechała na obóz języka angielskiego do Jastrzębiej Góry. Obóz językowy w dniach 18 – 29 sierpnia 2007 roku realizowano w obszarze wyrównywania i rozwijania szans edukacyjnych i zawodowych uczniów.

10. W październiku 2007 r. rozpoczęto realizację Działania 1.1 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas pierwszych w Zadaniu 1 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – program „Mówimy po angielsku”. Działanie to realizowano w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas pierwszych. Zajęcia prowadzono w pięciu grupach nowatorskimi metodami.

11. Od października 2007 r. do stycznia 2008 realizowano Działanie 2.1 Koło języka angielskiego w Zadaniu 2 Język angielski bez tajemnic, przeznaczone dla uczniów klas drugich, trzecich
i czwartych technikum i liceum profilowanego. Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego realizowano w obszarze umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności
w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podobnie jak inne zajęcia pozalekcyjne prowadzono je aktywnymi metodami w dziesięciu grupach.

12. W październiku 2007 r. odbyto rajd rowerowy dla dziesięciu osób szlakiem miejsc związanych z historią lokalnego środowiska jako realizację Działania 4.1 Rajd rowerowy szlakiem miejsc związanych z historią regionu w Zadaniu 4 Nie ma ojczyzny bez Staszowszczyzny. Przedsięwzięcie to zrealizowano w obszarze współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

13. Od grudnia 2007 r. do stycznia 2008 r. prowadzono zajęcia symulacyjne z języka angielskiego w pracowni komputerowej w oparciu o program multimedialny Profesor Henry. Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego prowadzono w dziesięciu grupach w oparciu
o wykorzystanie technologii IT, w obszarze: Zapewnienia uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem) jako realizację Działania 1.2 Zajęcia symulacyjne z języka angielskiego w oparciu o pracownię multimedialną
w Zadaniu 1 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – „Mówimy po angielsku”.

14. W okresie grudzień 2007 – styczeń 2008 r. w obszarze umożliwienia uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej prowadzono warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego jako realizację Zadania 3 Potrafię planować swoją karierę. Warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego „Bądź kowalem swojego losu” realizowano w pięciu grupach utworzonych z młodzieży klas maturalnych.

15. W okresie grudzień 2007 – styczeń 2008 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla zainteresowanych uczniów na opracowanie prospektu emisyjnego rodzimej miejscowości jako realizację Zadania 4 Nie ma ojczyzny bez Staszowszczyzny; Działanie 4.2 Konkurs na prospekt swojej rodzinnej miejscowości pod nazwą „Zapraszam do …”

16. W styczniu 2008 roku zrealizowano Zadanie 5 Szkoła dla środowiska – środowisko dla szkoły, przygotowując dzień otwarty dla młodzieży klas trzecich gimnazjum. Przedsięwzięcie to, podobnie jak konkurs na prospekt realizowano w obszarze współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Działanie promowało nie tylko ZSE im. Jana Pawła II, ale również projekt „Nasza Szkoła …”


I OBSZAR: Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

    W ramach obszaru I zrealizowano 1 program edukacyjny w zakresie wyrównywania wiedzy
z języka angielskiego. W programie wzięło udział 237 uczniów.

W wyniku realizacji w/w programu uczniowie:

 • poprawili umiejętności: pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim

 • wzięli udział w obozie języka angielskiego w Jastrzębiej Górze

 • w czasie wycieczki do Trójmiasta pod okiem lektora języka angielskiego wcielali się
  w rolę przewodnika

 • poprawili w zakresie języka angielskiego sprawność komunikacyjną w różnych sytuacjach życia codziennego

 • poznali zasady działania programów multimedialnych do nauki języka angielskiego

 • łatwiej prowadzili konwersacje (posługując się odpowiednim słownictwem i zwrotami gramatycznymi)

 • kształtowali prawidłową wymowę i intonację poprzez poznanie nowych funkcji językowych

 • poprawili umiejętności korzystania z różnych źródeł nauki języka angielskiego

 • przygotowali i przeprowadzili konkurs podsumowujący zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim

 • poprawili oceny z języka angielskiego

 

II OBSZAR: Zdobywanie przez uczniów dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

   W ramach obszaru II zrealizowano 2 programy edukacyjne mające na celu zdobycie przez uczniów dodatkowej wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego.
W programach wzięło udział 229 uczniów.

W wyniku realizacji programów uczniowie:

 • przygotowali i zorganizowali konkurs podsumowujący zdobyte dodatkowe wiadomości
  i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim

 • uczestniczyli w obozie języka angielskiego w Jastrzębiej Górze

 • posługiwali się strategiami komunikacyjnymi w języku angielskim

 •  posługiwali się leksyką anglojęzyczną związaną z człowiekiem i jego zainteresowaniami

 • opisywali miejsca oraz warunki podróżowania i turystyki, dokonując ich porównań - wykorzystując poznane kompetencje i strategie komunikacyjne w języku angielskim

 • opowiadali i wyrażali swoje opinie o kulturze, edukacji i literaturze używając odpowiedniego słownictwa oraz stosując poprawnie gramatykę języka angielskiego

 • wcielając się w rolę anglojęzycznych przewodników, poznali i prezentowali - zabytki kultury oraz wojenną historię Pomorza (zarówno w czasie wycieczki do Trójmiasta jak i pobytu na obozie językowym w Jastrzębiej Górze)

 •  uczestniczyli w warsztatach w zakresie doradztwa zawodowego

 • kształtowali aktywność i mobilność zawodową oraz umiejętności interpersonalne

 • rozpoznali swoje predyspozycje zawodowe i edukacyjne

 • kształtowali umiejętności planowania własnej przyszłości zawodowej i edukacyjnej

 • kształtowali umiejętności autoprezentacji

 • poprawili umiejętność korzystania z różnych, dostępnych źródeł informacji dotyczących nauki języka angielskiego oraz planowania własnej przyszłości

III OBSZAR: Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

   W ramach obszaru III zrealizowano 2 programy edukacyjne, mające na celu w szczególności promocję szkoły w środowisku oraz promocję i poznanie historii własnego regionu.
W programach uczestniczyło 280 uczniów.

W wyniku realizacji programów uczniowie:

 • uczestniczyli w rajdzie rowerowym szlakiem miejsc związanych z historią regionu (Rytwiany – Staszów – Kurozwęki)

 • wzięli udział w kalamburach i innych konkursach (prezentując poznaną wiedzę na temat historii lokalnego środowiska)

 • w ramach konkursu „Zapraszam do …” opracowali prospekty emisyjne swoich rodzinnych miejscowości

 • opracowali projekty folderów reklamowych, promujących szkołę

 • zdobyli umiejętność obsługi programu Corel Draw, Photo Point, PowerPoint, Muve Meaker

 • zdobyli wiedzę dotyczącą zasad tworzenia materiałów reklamowych oraz przygotowywania materiałów do druku

 • zdobyli umiejętność składania tekstu, przygotowania materiałów do druku, publikowania
  na stronach WWW

 • przygotowali prezentację historii szkoły i jej kierunków kształcenia

 • organizowali i uczestniczyli w „Dniach otwartych szkoły”, na których prezentowali swoją szkołę przed młodzieżą klas trzecich gimnazjów, zachęcając ich do kształcenia
  w tej placówce

     Podsumowując wdrażanie projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” jesteśmy przekonani, że włożony trud w przygotowanie
i realizację działań w PRS okazał się przedsięwzięciem niezwykle cennym z punktu widzenia ostatecznego beneficjenta – ucznia. Realizacja projektu finansowanego ze środków EFS ukierunkowanego na rozwój zasobów ludzkich dała możliwość wyrównania szans
i rozwijania kompetencji kluczowych dla młodego człowieka wiążąc je z ukształtowaniem jego postawy społecznej.