Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Kalendarz roku szkolnego 2007/08

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008
 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  3 września 2007 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

24 - 31 grudnia 2007 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji zimowej:
 - język polski
 - drugi przedmiot

14 stycznia 2008 r.
15 stycznia 2008 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

4

Ferie zimowe:

14 – 26 stycznia 2008 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

21 stycznia - 2 lutego 2008 r.:
Podlaskie.

28 stycznia - 9 lutego 2008 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie,
Świętokrzyskie,
Wielkopolskie

11 - 23 lutego 2008 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

20 - 25 marca 2008r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
   nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu
   w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
   w szkołach wymienionych w lit. c

 

10 stycznia 2008 r.


  8 kwietnia 2008 r.


  8 kwietnia 2008 r.

  3 czerwca 2008 r.


(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
   nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza

b) dodatkowy termin w gimnazjach
   wymienionych w lit. a:
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza

c) w pozostałych gimnazjach:
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
   wymienionych w lit. c:
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza

  8 stycznia 2008 r.
  9 stycznia 2008 r.22 kwietnia 2008 r.
23 kwietnia 2008 r.


22 kwietnia 2008 r.
23 kwietnia 2008 r.  3 czerwca 2008 r.
  4 czerwca 2008 r.

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
 - w szkołach ponadpodstawowych:


 - w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):  4 stycznia 2008 r. (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)

  4 stycznia 2008 r. (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i pomaturalnych

11 stycznia 2008 r.
lub
13 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji wiosennej
 - język polski
 - drugi przedmiot
 - język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania
   mniejszości narodowej  6 maja 2008 r.,
  7 maja 2008 r.,
  8 maja 2008 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

11

Egzamin maturalny:
 - część ustna
 - część pisemna


od 5 do 31 maja 2008 r.
początek 5 maja 2008 r.

(podstawa prawna:
§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

12

Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego

ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i . z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).

13

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
 - etap pisemny
 - etap praktyczny

b) sesja letnia
 - etap pisemny
 - etap praktyczny
15 stycznia 2008 r.
od 16 stycznia 2008 r.16 czerwca 2008 r.
od 17 czerwca 2008 r.

(podstawa prawna:
§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

14

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
   w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych wymienionych
   w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych
   w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych
   w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
   jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
 - w sesji zimowej
 - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
   jest pisemna część egzaminu maturalnego
   z języka polskiego


g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
   technikach, technikach uzupełniających
   i szkołach policealnych oraz placówkach
   kształcenia praktycznego i placówkach
   kształcenia ustawicznego, w których
   przeprowadzany jest etap pisemny
   egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
   zawodowe


h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy10 stycznia 2008 r.

  8 kwietnia 2008 r.

  8 i 9 stycznia 2008 r.

22 i 23 kwietnia 2008 r.
14 i 15 stycznia 2008 r.
  6 i 7 maja 2008 r.


  5 maja 2008 r.

(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)


15 stycznia 2008 r.
lub
16 czerwca 2008 r.(podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3,4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

  2 listopada 2007 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

16

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6-dniowym tygodniem pracy jest:

  2 maja 2008r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

20 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

18

Ferie letnie

21 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)