Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Nasza Szkoła

 

 

 

 

 

 

Projekt Nasza Szkoła
 

   Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że przeszedł pozytywnie weryfikację do uczestnictwa w projekcie "Nasza Szkoła", finansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Działanie 2.1 "Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z MEN w Warszawie.
   W województwie świętokrzyskim do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 300 szkół kształcących zarówno na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym,
z których zakwalifikowało się do dalszego etapu tylko 10 szkół, wśród nich znalazła się nasza placówka.
   Podstawowym celem projektu jest efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programu rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów miejskich i wiejskich województw Ściany Wschodniej.
Szkoła otrzyma dotację w wysokości 110 000 złotych, którą wykorzysta na zwiększenie umiejętności i wiadomości językowych (język angielski), w ramach bezpłatnego obozu językowego oraz dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz czwartych naszej szkoły. Uczniowie klas maturalnych otrzymają również bezpłatne, profesjonalne doradztwo zawodowe w ramach warsztatów
„Bądź kowalem swojego losu”
   Wymiernym efektem udziału w projekcie będzie: pogłębienie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły w tym środowisku; na poprawę efektów kształcenia wpłynie finansowanie obszaru, który dotyczy podniesienia umiejętności w zakresie dydaktyki.
Realizacja przedsięwzięcia to ogromna szansa i przyszły sukces dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie i społeczności lokalnej.
   Nad prawidłowością realizacji projektu będą czuwać:

 

wicedyrektor ZSE pani mgr Małgorzata Garczewska
koordynator projektu pani mgr Halina Myśliwiec
główna księgowa szkoły i projektu pani mgr Irmina Falasa

   

powrót

 

 

Szczegóły projektu
 

    Grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w dniach
od 18 do 29 sierpnia 2007 roku pojedzie na bezpłatny obóz językowy z językiem angielskim w wymiarze 2,5 godziny zegarowej dziennie do Jastrzębiej Góry. Młodzież będzie zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym Klif w Jastrzębiej Górze. Transport młodzieży wraz z opiekunami zapewni PKS Staszów. Obóz zorganizowano przy współpracy z biurem podróży Almatur w Warszawie.
    W czasie tego wyjazdu dziesięcioosobowe grupy uczniów będą szkolić swoje umiejętności w sprawnym posługiwaniu się językiem angielskim, pod bacznym okiem profesjonalnych lektorów, zatrudnionych przez biuro podróży Almatur. Podczas obozu opiekę nad czterdziestoosobową grupą młodzieży ZSE w Staszowie sprawować będzie dwóch nauczycieli ze szkoły, którzy również w tym samym czasie będą prowadzić monitoring i ewaluację zaplanowanych działań, do realizacji podczas obozu językowego.
    Powyższy obóz jest zorganizowany w ramach realizacji działań w projekcie „Nasza Szkoła” Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z MEN w Warszawie. Realizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
    Szkoła zapewnia również w czasie roku szkolnego 2007/2008, począwszy od miesiąca października do stycznia bezpłatny udział w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla wszystkich uczniów szkoły, nie tylko dla tych, którzy uczestniczyli w obozie językowym w Jastrzębiej Górze. Będą to zarówno zajęcia z języka angielskiego, jak i z doradztwa zawodowego. Młodzież pozna również zabytki i historię regionu podczas rajdu rowerowego. Wymiernym tego efektem będą potem prace zainteresowanych uczniów w postaci prospektu swojej rodzinnej miejscowości, w ramach konkursu pod nazwą „Zapraszam do…”.    
    Podczas realizacji zadań zaplanowanych w opracowanym programie rozwoju szkoły Zespołu szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie młodzież pod opieką nauczycieli zorganizuje Dzień Otwarty dla młodzieży klas trzecich, w czasie którego zostanie zaprezentowana oferta edukacyjna szkoły jak i rezultaty realizacji projektu „Nasza Szkoła”.
   
W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyły się spotkania
i warsztaty poświęcone pracom umożliwiającym opracowanie programu rozwoju szkoły,
w ramach realizacji projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Na pierwszych warsztatach w dniu 9 maja 2007 roku wraz z całym gronem pedagogicznym byli lokalni partnerzy szkoły oraz przedstawiciele organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Staszowie. Spotkanie to poświęcone było omówieniu uwarunkowań i poziomu rozwoju lokalnej oświaty. Osobami prowadzącymi spotkanie były panie trenerki ze ŚCDN w Kielcach.
    Kolejne warsztaty odbyte przez grono pedagogiczne w dniu 5 czerwca 2007 dotyczyły wypracowania propozycji do planu rozwoju szkoły w trzech obszarach:
 1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem)
 2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji
  i aktywności obywatelskiej.

    W dniach 5 czerwca i 13 czerwca grupa nauczycieli opracowywała poszczególne zadania
i działania do programu rozwoju szkoły oraz ich szczegółowe programy realizacji na podstawie wypracowanych wcześniej propozycji działań do poszczególnych obszarów przez całe grono pedagogiczne ZSE w Staszowie pod okiem pań trenerek z ŚCDN w Kielcach. Poszczególne programy do zadań opracowywali następujący nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie: mgr Anna Andrzejczuk, mgr Marzena Cepil, mgr Małgorzata Garczewska, mgr Joanna Łukaszek, mgr Joanna Mazur, mgr Halina Myśliwiec, mgr Piotr Więcław, mgr Sylwia Wójcik, mgr Grażyna Wyszyńska i mgr Norbert Kiciński. Kolejne prace prowadzone pod czujnym okiem pani księgowej mgr Irminy Falasy dotyczyły opracowania budżetu do poszczególnych zadań jak i całego opracowanego programu rozwoju szkoły. Wraz z panią księgową mgr Irminą Falasą budżet do zadań
i programu opracowywały: wicedyrektor szkoły mgr Małgorzata Garczewska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Halina Myśliwiec. Następnie odbyto konsultacje metodologiczno – merytoryczne dotyczące opracowanego programu rozwoju szkoły i budżetu do realizacji działań zaplanowanych w tym programie.
  
W tych konsultacjach uczestniczyły trzy osoby: pani Małgorzata Garczewska, Irmina Falasa oraz Halina Myśliwiec.

powrót

 

 

 

Realizacja projektu
 

Obóz językowy w Jastrzębiej Górze

<<foto>>


    W ramach projektu wykonano pierwsze zadanie. W dniach od 18 do 29 sierpnia 2007 roku czterdziestoosobowa grupa młodzieży wyjechała na obóz językowy (język angielski)
do Jastrzębiej Góry - w części został on zorganizowany przy współpracy z Biurem Podróży Almatur. Opiekę nad uczestnikami obozu sprawowały: mgr Małgorzata Garczewska - wicedyrektor szkoły oraz mgr Halina Myśliwiec - koordynator projektu. Odpowiedzialną za sprawy księgowości była mgr Irmina Falasa.
    Biuro Podróży Almatur zapewniło: zakwaterowanie (w Ośrodku Wypoczynkowym Klif
w Jastrzębiej Górze przy ulicy Bukowej 7), ubezpieczenie, dwie i pół godziny zegarowej dziennie języka angielskiego, kierownika obozu oraz jednego wychowawcę. Zajęcia językowe prowadzili wykwalifikowani nauczyciele. Uczniowie zostali zdiagnozowani i podzieleni na dwa poziomy znajomości języka angielskiego. Wstępny test potwierdził dokonaną wcześniej samoocenę młodzieży. Na podstawie jego wyników dwudziestoosobowy zespół uczniów rozwijał swoje zainteresowania zawodowe i językowe, a druga dwudziestoosobowa grupa wyrównywała szanse edukacyjne (podnosząc stopień znajomości języka angielskiego). Lektoraty urozmaicane były zarówno tradycyjnymi jak i innowacyjnymi metodami. Młodzież poznawała między innymi nowe: słownictwo, gramatykę, skomplikowaną pisownię, obyczaje oraz dzieje Anglików. Praca w warunkach lekcyjnych nie była jedyną formą nauczania. Młodzi ludzie zajmowali się również projektami edukacyjnymi, reżyserią krótkich filmów i scen humorystycznych. Brali udział w grach symulacyjnych. Improwizowali dialogi znanych, brytyjskich osobistości. Dużym zainteresowaniem cieszyło się opracowywanie scenariuszy wymarzonych zajęć do konkretnych treści programowych, np. czasów: Simple Past,
Present Perfect, Simple Future i innych.
    Kolejnymi działaniami pobudzającym uczniów do aktywności były spacery po mieście. Podczas wędrówek młodzież odgrywała role angielskich przewodników - przedstawiała (oczywiście w języku mieszkańców Wielkiej Brytanii) historię zabytków, kulturę i tradycje polskiej społeczności. Było to wielkim wyzwaniem dla uczniów staszowskiego „ekonomika”. Wymagało od nich niezwykłej sprawności językowej oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się- zaakceptowania spojrzeń przechodniów. Pozaprogramowe zajęcia odbywały się także w nadmorskich kawiarniach i restauracjach. Młodzież: tworzyła w języku angielskim menu, zamawiała posiłki, dokonywała zakupów, przygotowywała animacje teatralne. Edukacja poprzez łączenie doświadczenia z przeżywaniem przyniosła oczekiwane efekty.    
    Obóz połączony był z wypoczynkiem i rekreacją. Uczniowie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Trójmiasta. Podziwiali gdańskie Stare Miasto, Gdynię (szczególną uwagę zwrócono tu na okręty z czasów II wojny światowej), a także molo w Sopocie. Podczas i tego wyjazdu uczestnicy obozu nie tracili kontaktu z językiem obcym. W trakcie zwiedzania konwersowali wyłącznie po angielsku.
    Natomiast wieczory młodzież spędzała w jastrzębiogórskich klubach. W rytmie dyskotekowej muzyki doskonaliła taneczne umiejętności. Ponadto bawiła się na koncertach muzyki latynoskiej. Realizacja programu obozu językowego umożliwiła uczniom wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji językowych oraz zainteresowań zawodowych. Jednocześnie uczestnicy wyjazdu poznali atrakcje turystyczne nadmorskich miejscowości. Ponadto kształtowali relacje interpersonalne.
   
Kontynuacją działań podjętych na obozie językowym (na dużo większą skalę) będą zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży klas: pierwszych, drugich, trzecich, czwartych technikum
i liceum. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w różnorodnej formie - w zależności
od potrzeb ostatecznych beneficjentów projektu.

powrót

 

Seminarium podsumowujące

 

             <<foto>>

   18.03.2008 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła odbyło się seminarium podsumowujące opracowanie i realizację Programu Rozwoju Szkoły opracowanego w ramach projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Kwota otrzymanego wsparcia w ramach projektu to 110.000 zł.
   W seminarium podsumowującym realizację projektu wzięli udział: Dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie oraz licznie przybyli goście: przedstawiciel Organu Prowadzącego szkołę pan Starosta Romuald Garczewski, przedstawiciel WSEI
w Lublinie pani Alina Reszka, lokalny Animator projektu pani Maria Krogulec – Sobowiec, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji oraz przedstawiciele rodziców uczniów ZSE w Staszowie. Głównym celem seminarium było przedstawienie efektów realizacji opracowanych zadań i działań w Programie Rozwoju Szkoły.

Przebieg seminarium:

 1. Otwarcie spotkania, powitanie wszystkich uczestników Seminarium – Dyrektor szkoły pan Jan Ungeheuer
 2. Przedstawienie projektu, jego celów i założeń oraz metodologii opracowania PRS
  w ramach realizacji projektu – przedstawiciel kierownictwa projektu z WSEI w Lublinie – pani Alina Reszka
 3. Omówienie przyjętych założeń szkoły do opracowania PRS, prezentacja PRS –
  szkolny koordynator projektu pani Halina Myśliwiec
 4. Prezentacja przebiegu i efektów realizacji działań zaplanowanych w PRS:

a)   obóz języka angielskiego w Jastrzębiej Górze (sierpień 2007 r.) –
pani wicedyrektor Małgorzata Garczewska

b)   rajd rowerowy szlakiem miejsc związanych z historią regionu staszowskiego
(październik 2007r.) – pani Joanna Łukaszek

c)   zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych technikum i liceum (październik 2007 r. – styczeń 2008 r.) – pani Sylwia Małas

d)      warsztaty z doradztwa zawodowego „Bądź kowalem swojego losu” dla uczniów klas maturalnych (grudzień 2007 r. – styczeń 2008 r.) – pan Norbert Kiciński

e)      konkurs na prospekt promujący rodzimą miejscowość pod nazwą
„Zapraszam do …” oraz dzień otwarty szkoły dla młodzieży klas trzecich gimnazjum (grudzień – styczeń 2008 r.) – pani Grażyna Wyszyńska

f)        wypowiedzi ostatecznych beneficjentów i ich rodziców przedstawiające efekty uczestnictwa w realizacji projektu – uczennica Małgorzata Bańka; z ramienia rodziców pani Teresa Bańka oraz z ramienia lokalnego środowiska pani Małgorzata Skobel

 1. Wypowiedzi przedstawicieli Organu Prowadzącego szkołę – Powiatu Staszowskiego pan Starosta Romuald Garczewski
 2. Wypowiedzi lokalnych partnerów szkoły – pan Artur Garbacki, pani Wanda Oszczypała, pani Henryka Markowska, przewodniczący Komisji Oświaty pan Zbigniew Opałka
  oraz pani Małgorzata Skobel
 3. Podpisanie porozumienia pomiędzy WSEI i ZSE dokonane przez Dyrektora szkoły
  pana Jana Ungeheuera oraz panią Alinę Reszkę
 4. Podpisanie paktu lokalnego pomiędzy szkołą a partnerami – instytucjami i organizacjami lokalnymi
 5. Zakończenie i podsumowanie seminarium – Dyrektor szkoły pan Jan Ungeheuer
 6. Poczęstunek dla uczestników seminarium

powrót