Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Regulamin SU

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
 w Staszowie

I. WSTĘP

1.      Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2.      Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

3.      Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły


II. WŁADZE SAMORZĄDU

1.      Władzami Samorządu są:

a)      Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą);

b)      Zarząd;

c)      Komisja Rewizyjna;

2.      Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas po jednym
z każdej klasy.

a)      Do kompetencji Rady należy:

-       wybór i odwoływanie uczniów do Rady Szkoły
-       uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie   
        niezbędnych zmian i poprawek
-          uchwalanie budżetu
-          uchwalanie składek członkowskich (decyzja taka wymaga zaakceptowania przez referendum, w   
        którym weźmie udział 2/3 uczniów szkoły
-          wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory władz samorządu
-          wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
-          wybór Komisji Rewizyjnej
-          przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu
-          powołanie spośród członków Rady komisji oraz mianowanie ich przewodniczących
-          podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu

b)      Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

c)      W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu, komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

d)     Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.

e)      Rada prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

f)       Rada ma prawo do organizowania działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

g)      Rada może zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród.

h)      Rada ma prawo dysponowania funduszami Samorządu.

i)        Rada  współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, może też współpracować z Samorządami innych szkół.

3.      Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

a)      Zarząd składa się z 7 uczniów: Przewodniczącego (jest on wyrazicielem opinii uczniów wobec Dyrekcji i nauczycieli), Wiceprzewodniczącego (wspomaga on przewodniczącego we wszystkich działaniach i koordynuje pracę Sekcji), Sekretarza (dokumentuje on posiedzenia), Skarbnika (czuwa on nad budżetem, kontroluje wpływy i wydatki) oraz 3 członków.

b)      Powołanie Zarządu odbywa się w drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich klas.

c)      Do kompetencji Zarządu należy:

-          przedstawianie miesięcznych sprawozdań z pracy Radzie Przedstawicieli Samorządów Klasowych

-          powoływanie sekcji oraz redakcji gazety samorządu Uczniowskiego i mianowanie ich przewodniczących

-          prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu

-          prowadzenie gospodarki finansowej, prowadzenie dokumentacji finansowej

-          uchwalanie składek członkowskich (decyzja taka wymaga akceptacji Rady)

d)     Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć: przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz Opiekun Samorządu.

e)      W czasie nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony.

f)       Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie.

g)      Zarząd jest zobowiązany prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.

h)      Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący Samorządu.

4.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Radę Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

a)      Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu i minimum raz w semestrze przedstawia sprawozdanie Radzie Przedstawicieli Samorządów Klasowych i ogółowi uczniów.

b)      Komisja Rewizyjna jest zobowiązana prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

c)      Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. W szczególności mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach 9organów władz.

5.      Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.

6.    Władze są zobowiązane do obrony praw i godności indywidualnych uczniów i grup uczniów, a także - na życzenie indywidualnych uczniów, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.


III. KADENCJA WŁADZ, WYBORY, WAKATY

1.      Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok szkolny.

2.      W organach Samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkoły. W przypadku ukończenia lub przerwania nauki, przeniesienia do innej szkoły udział w Samorządzie i jego organach wygasa.

3.      Wybory do organów władzy Samorządu oraz wybory opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

4.      Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno.

5.      Aby wybory były ważne musi uczestniczyć w nich ponad 2/3 uczniów klasy.

6.      Kandydaci na funkcję Delegata do Rady muszą być przedstawieni uczniom klasy tydzień przed terminem wyborów. Przedstawicielem może być tylko uczeń danej klasy (nie musi to być przewodniczący Samorządu Klasowego).

7.      W przypadku „vacatu” na funkcji członka Rady, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.

8.      Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w październiku, po wyborach członków Rady.

9.      W ciągu 2 tygodni od w/w terminu uczniowie mogą zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego Samorządu wraz z pełnym składem Zarządu. Zgłoszenie musi zawierać nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę. Do Zarządu nie mogą kandydować uczniowie kończący naukę w szkole.

10.  Kandydaci mają 1 tydzień na przedstawienie społeczności uczniowskiej swojego programu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.

11.  Kandydaci muszą wziąć udział w otwartym posiedzeniu Rady, w czasie którego mają możliwość przedstawienia swego programu działania oraz odpowiedzieć na pytania członków Rady.

12.  Wybory są tajne, uczestniczą w nich członkowie Rady jako przedstawiciele zespołów klasowych. W czasie wyborów wybierają spośród przedstawionych kandydatur przewodniczącego wraz z proponowanym przez niego Zarządem. Wybory wygrywa ekipa, która uzyskała największą ilość głosów.
 

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU

1.      Zgodnie z art. 55 p.5.1 Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

2.      Opiekun Samorządu jest doradcą służącym pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

3.      Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

4.      Wyboru Opiekuna dokonuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych w miesiącu czerwcu, po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.

5.      Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

6.      Kandydatów na funkcję Opiekuna zgłaszają uczniowie szkoły.

7.   Opiekun Samorządu powinien informować Radę o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 

V. KOMISJE I SEKCJE

1.      Dla realizacji swoich zadań, Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych może powoływać komisje,
a Zarząd – sekcje.

2.      Powoływane Komisje/ Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

3.      Przy powoływaniu Komisji/ Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

- nazwę Komisji/ Sekcji

- zakres działalności i kompetencje

- okres jej istnienia

- przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą/ Zarządem za jej prace

- skład osobowy

4.      Komisje są powoływane spośród członków Rady. Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

5.      Informacja o powołaniu Komisji/ Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie (lub otwartym charakterze) musi być wywieszone w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania.

6.      Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada powołuje ze swego grona Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz Samorządu. Kadencja Komisji Wyborczej trwa jeden rok.
 

VI.  ZASADY GROMADZENIA I WYDAWANIA FUNDUSZY

1.      Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych gromadzi fundusze organizując:

a)      dyskoteki szkolne, festyny lub imprezy dochodowe

b)      aukcje prac uczniów szkoły itp.

c)      Zbiórkę pieniędzy na cele statutowe.

2.      Działalność Rady może być wspierana przez Radę Rodziców lub innych sponsorów.

3.      Pozyskane środki finansowe mogą być przeznaczane na:

a)      nagrody dla uczniów i aktywnych członków Samorządu

b)      dofinansowanie wycieczek

c)      wspieranie akcji charytatywnych organizowanych w szkole

d)     bieżące potrzeby związane z działalnością Samorządu.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA REGULAMINU

1.      O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.      Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany:

-          we wszystkich klasach przed wyborami do Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych

-          w czasie pierwszego po wyborach posiedzenia Rady

2.      Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszony w gablocie Samorządu).

3.      Każdy członek Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

4.      Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu SU mogą być zgłaszane przez Zarząd lub 3 członków Rady.

5.      Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnym posiedzeniu Rady. O treści zgłoszonych poprawek wszyscy członkowie Rady muszą być poinformowani na piśmie na dwa tygodnie przed tym posiedzeniem. Ponadto treść tych poprawek musi być wywieszona w gablocie Samorządu.

6.      Zmiany w Regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.