Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: opis bibliograficzny

 Opracowała: Maria Jońca, Marzena Cepil


 

MATURZYSTO:

Na miesiąc przed egzaminem ustnym z języka polskiego powinieneś przedstawić nauczycielowi swoją bibliografię załącznikową - czyli spis dokumentów, które wykorzystałeś przygotowując prezentację egzaminacyjną.

Bibliografia Twoja powinna zawierać:

Literatura podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy

Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej. Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - stosuj je konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Elementy opisu:
Nazwisko i  skrót imienia autora, Tytuł, Wydawca, Miejsce wydania,  rok wydania (informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!)

Autor:
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.  Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek  i in.  Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. 

Tytuł:  
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma! - Tytułu książki nie piszemy w cudzysłowie! Tytuł w opisie można wyróżnić kursywą (czcionką pochyłą).

Miejsce wydania:
To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

Wydawnictwo:
Można skracać nazwę wydawcy, np.:

  • PWN zamiast  Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • Ossolineum zamiast  Zakład Narodowy im Ossolińskich
  • WSiP zamiast  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania:
To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: ok. 2006.

I. Opis bibliograficzny książki
Przykład:
Nałkowska Z., Granica, Czytelnik ,Warszawa, 1988.  

II. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej
Przykład:
Zarys teorii literatury, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień – Sławińskiej, WSiP, Warszawa 1986.

III. Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej
Przykład:
Poezja polska 1914-1939: antologia, wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Cz. 1. Czytelnik, Warszawa 1984.

IV. Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki
Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział
Przykład:
Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, PWN, Warszawa 1997, Literatura doświadczeń ekstremalnych, s. 245 – 248.
Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Przykład:
Staff L,. Wybór poezji,  Ossolineum, Wrocław 1970, Sonet szalony, s. 37.

V. Opis bibliograficzny  fragmentu (rozdziału) książki z pracy zbiorowej  Nazwisko i skrót imienia autora rozdział, Tytuł rozdziału. [w:] Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.
Przykład 1:
Inglot M.,O Kordianie Juliusza Słowackiego, [w:] Arcydzieła literatury polskiej pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak – Krzywdy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1990, s. 89 – 108.
Przykład 2: Wiersz z antologii wielu autorów:
Różewicz T., Warkoczyk [w:] „Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności” pod red. Anny Rajcy i Jerzego Polanickiego, Kama, Warszawa 1999, s.

VI. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Elementy opisu: Nazwisko i skrót imienia autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok,  numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.
Przykład: 
Zajkowska J., Poezja Czesława Miłosza, „Cogito” 2006, nr 6, s. 86 – 91.

VII. Opis bibliograficzny recenzji 
Nazwisko i skrót imienia autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, Rok wydania, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji, Tytuł recenzji, „Tytuł czasopisma" rok,  numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.
Przykład:
Kuczok W., Gnój, Warszawa, 2003, rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli,  „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

VIII. Opis bibliograficzny wywiadu
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu, Tytuł wywiadu, rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numery stron.
Przykład:
Kuczok W., Jestem bardzo pokrzywiony, rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59.

IX. Opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych
Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Wł., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Promedia CD, Łódź 1998.
Książka w Internecie:
Hłasko M., Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 września 2005].
Dostępny w Internecie:
http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 
Strona www:
Skórka S., Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/
Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel A., Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:] „Konspekt” [on- line], 2005 nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie.

X. Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury)
Przykład:
Matejko J., Bitwa pod Grunwaldem [obraz], [w:] Stoczyński H., Jan Matejko, Kluszczyński, Kraków 2006, s.100 – 101.

XI. Opis bibliograficzny filmu
Przykład:
Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda [kas. VHS], Vision Film Dystribution Company , Warszawa 1999.

XII. Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego
Przykład:  Bach J. S., Brandemburg Concertos [dokument dźwiękowy – płyta CD], Pomaton EMI, Warszawa 1999.