ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Egzamin zawodowy
redaguje: mgr Małgorzata Garczewska
Egzamin zawodowy - komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Na postawie § 113 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalam terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2009 r. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu i w czerwcu:
etap pisemny - 15 czerwca 2009 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
etap praktyczny:
- 16-19 czerwca 2009 r. – dla absolwentów technikum i szkół policealnych
- od 22 czerwca 2009 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2009 roku.
 
Egzamin praktyczny dla kierunków technik ekonomista i technik handlowiec odbędzie się w dniu 16 czerwca o godzinie 9.00. Na egzamin możecie zabrać ze sobą kalkulator, ołówek, linijkę i gumkę.
 
Egzamin pisemny trwa 120 minut, a egzamin praktyczny 240 minut.


Technik ekonomista – ważne!

Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie prosi o zapoznanie się z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista w czerwcu 2009 r.

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Komunikaty/egzamin_tech_ekonom_06_2009.pdfTerminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2009 r.

Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się w nw. terminach:

  • etap pisemny - 15 czerwca 2009 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,

  • etap praktyczny:
    • o 16 - 19 czerwca 2009 r. – dla absolwentów technikum,
      o od 22 czerwca 2009 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
  • wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2009 roku.