ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Programy i projekty
redagują: mgr Małgorzata Garczewska
mgr Agnieszka Nowakowska
 Projekt “Równe szanse na europejskim rynku pracy poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych” - szansą dla naszych uczniów.
W roku szkolnym 2009/2010, 14 uczniów klas III technikum ekonomicznego i technikum handlowego będzie podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Lipsku pogłębiać zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania zawodowego i doskonalić znajomość języka niemieckiego. Uczniowie będą odbywać staż w niemieckich firmach w okresie od 16 listopada do 11 grudnia. Projekt odpowiada m.in. potrzebom: poznania nowych zagadnień dotyczących sfery zawodowej, umożliwienia doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu biznesu i funkcjonowania małych i średnich firm zdobytych w procesie kształcenia, zwiększenia motywacji do nauki języków obcych i przedmiotów zawodowych oraz wiary we własne siły i możliwości. podniesienia jakości kształcenia, zwiększenia prestiżu naszej placówki w środowisku lokalnym.
Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla rozwoju zawodowego uczestników. Uczniowie odbywając praktykę za granicą, nabywają praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie obsługi administracyjnej przedsiębiorców, które mogą wykorzystać w podjęciu samozatrudnienia i w przyszłych miejscach pracy. Zagraniczny staż to możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń na płaszczyźnie zarówno zawodowej jaki i kulturowej. Uczniowie z jednej strony nauczą się nowych technologii i sposobów organizacji pracy a z drugiej strony przeniosą swój sposób pracy, bycia i zachowania się do firm zagranicznych. Będą mogli też porównać sposób kształcenia zawodowego w polskiej i niemieckiej szkole dzięki zorganizowaniu im spotkania z młodzieżą niemieckiej szkoły o podobnych kierunkach kształcenia. Oprócz rozwoju zawodowego i osobistego beneficjenci będą mogli na miejscu obserwować przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, gdyż termin praktyk przypada na okres przedświąteczny. Zwiedzą również niemieckie miasta Berlin i Drezno.
Głównymi celami projektu są: wdrożenie do aktywnego uczestnictwa na europejskim rynku pracy, nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie obsługi magazynowej, produkcyjnej, handlowej małych i średnich firm, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, systematyczności, samodzielności, pozytywnych relacji interpersonalnych, wyposażenie w nowe kluczowe umiejętności, przygotowanie pracownika do wykonywania wyuczonego zawodu w środowisku lokalnym i w całej Europie, zapoznanie z wymogami europejskiego rynku pracy, poznanie obowiązujących w Niemczech standardów zachowań w pracy, doskonalenie znajomości języka niemieckiego, nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokonywać bariery językowe.
Z początkiem nowego roku szkolnego zakwalifikowani do Projektu uczniowie wezmą udział w przygotowaniu kulturowym. Podsumowaniem tego przygotowania będzie zorganizowanie w październiku w szkole Dni Kultury Niemieckiej, w ramach których uczniowie przygotują prezentację multimedialną z ogólnej wiedzy o Saksonii. Od września do listopada uczniowie będą uczęszczali na Dodatkowy Intensywny Kurs Języka Niemieckiego. Aby ułatwić porozumiewanie się z pracodawcą otrzymają rozmówki z języka niemieckiego.
Odbycie praktyki przyniesie niewymierne efekty dla beneficjentów, społeczności szkolnej i lokalnej. Beneficjenci zapoznają się z innymi metodami i sposobami organizacji pracy oraz będą mogli wykorzystać zdobyte podczas praktyki umiejętności i innowacyjne praktyki na etapie wstępnego szkolenia i kształcenia zawodowego a następnie przenieść je do swoich przyszłych miejsc zatrudnienia. Na zakończenie stażu odbędzie się spotkanie uczniów z przedstawicielem Partnera i uroczyste wręczenie certyfikatów.
Po odbyciu praktyk uczniowie podzielą się z nauczycielami i uczniami swoimi spostrzeżeniami, uwagami i odczuciami w formie prezentacji multimedialnej. Po powrocie z praktyki w styczniu uczniowie przygotują program artystyczny dotyczący zwyczajów bożonarodzeniowych w Niemczech. Grupa uczniów nie wyjeżdżająca na praktyki zagraniczne, odbywa je w tym samym okresie w kraju. Po zakończonych praktykach młodzi ludzie będą mogli skonfrontować swoje doświadczenia, wskazać różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu firm na forum klasy i szkoły oraz w obecności przedstawicieli firm i instytucji organizujących praktyki dla uczniów na miejscu. Liczymy, że osiągnięte rezultaty wpłyną na zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych u pozostałych uczniów. Zwiększy się prestiż szkoły w środowisku lokalnym.
Mamy nadzieję, że młodzi ludzie uczestniczący w Projekcie, pochodzący głównie z biednych rodzin, uwierzą we własne siły i w możliwość poprawy swojej pozycji materialnej i społecznej. Udział w Projekcie przyczyni się do uzyskania lepszych wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, gdyż część egzaminu wymaga znajomości języka obcego.