Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
     Oferta edukac.
.:: Nasza Szkoła

 

 

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klas pierwszych   <<foto>>

W ramach obszaru „Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem)” uczniowie klas pierwszych od października 2007 roku do stycznia 2008 roku uczestniczyli w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego. Chętni uczniowie pisali test, na podstawie którego utworzono 5 grup. Każda grupa uczestniczyła w zajęciach w ilości 20 godzin lekcyjnych. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 97 uczniów. Pozalekcyjne bezpłatne zajęcia
z języka angielskiego prowadziła pani mgr Sylwia Małas.
   Tematyka oraz poziom zajęć dobrane zostały do poziomu reprezentowanego przez poszczególne grupy. Podstawowym celem lekcji było wyrównanie poziomu uczniów słabszych, z terenów wiejskich oraz tych, którzy nie mieli języka angielskiego w gimnazjum.
    Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli wszystkie umiejętności językowe. Przygotowane odbitki kserograficzne pozwoliły doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wykonywania różnych rodzajów zadań, np. prawda/fałsz, odpowiadanie na pytania otwarte, dopasowywania nagłówków do poszczególnych paragrafów, uzupełnianie luk, itp. Czytane teksty były zróżnicowane (ankieta, e-mail, opisy, itp.), co spowodowało, że zajęcia były bardziej interesujące i efektywne. Dzięki zakupionym ze środków finansowych projektu radiomagnetofonom z odtwarzaczem CD, wejściem USB uczestnicy mieli również szansę doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Przygotowane zadania pozwoliły nie tylko na ćwiczenie słuchania, ale również poszerzały i uzupełniały leksykę. Dużo uwagi poświęcono na umiejętności komunikacyjne, takie jak: mówienie oraz reagowanie w różnych sytuacjach po angielsku. Uczniowie wcielali się w różne role, prowadzili dialogi, przeprowadzali ankiety, udzielali informacji, itp. Dzięki przyjaznej atmosferze na zajęciach oraz licznym zabawom językowym obniżono stres związany z mówieniem w obcym języku; uczniowie aktywnie udzielali się i odgrywali swoje role. Najwięcej przyjemności sprawiało uczniom ćwiczenie wymowy – chętnie powtarzali modelową wymowę z płyt CD, nagrywali się na dyktafon (zakupiony ze środków finansowych projektu) oraz porównywali swoją wymowę do wymowy lektora. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność pisania zarówno krótkich form użytkowych – notatki, e-mail, ankiety - jak i dłuższej formy użytkowej – listu prywatnego. Tematyka poruszana na zajęciach korelowała z zainteresowaniami uczestników: dom, szkoła, klasa, przyjaciele, hobby, zainteresowania, itp. to zagadnienia, które uczniowie znają i łatwo im się do nich odnosić w innym języku. Uczniowie nabywali nowe słownictwo wykorzystując je praktycznie w zadaniach, które głównie polegały na autoprezentacji. Przeprowadzony konkurs plastyczny – wykonanie plakatu - pozwolił utrwalić zdobytą wiedzę oraz rozwijać i łączyć umiejętności językowe z umiejętnościami plastycznymi uczniów.
Na zajęciach podkreślano fakt wykorzystywania języka angielskiego w życiowych sytuacjach. Wprowadzone zagadnienia gramatyczne służyły uczniom jako narzędzie do sprawnego komunikowania się.
Założone cele dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych zostały zrealizowane; uczniowie uzupełnili wiedzę dotyczącą leksyki i gramatyki oraz mieli szansę ćwiczyć praktyczne wykorzystanie języka.

powrót
 

Zajęcia symulacyjne w oparciu o pracownię symulacyjną

W ramach obszaru „Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem)” uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych brali udział w zajęciach symulacyjnych z języka angielskiego.
Zajęcia te cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród uczniów szkoły. Zakupiony program multimedialny Profesor Henry pozwolił na wyposażenie 12 stanowisk komputerowych. Dlatego też utworzono 10 dwunastoosobowych grup. Ogółem w realizacji tego działania uczestniczyło 120 osób. Bezpłatne pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego w oparciu
o program multimedialny do (samodzielnej i umożliwiającej indywidualizację tempa pracy) nauki języka angielskiego Profesor Henry prowadziła pani mgr Sylwia Małas.
    Uczestnicy zajęć pracowali przy stanowiskach komputerowych z słuchawkami
oraz mikrofonami. Wykorzystany sprzęt był zupełnie nową metodą nauki języka
dla większości uczestników. Niewątpliwie komputery i program multimedialny wykorzystywany na zajęciach podniósł atrakcyjność zajęć. Bogaty program Profesor Henry (zakupiony ze środków finansowych projektu) pozwolił na dobór tematyki oraz poziomu
do poszczególnych grup. Uczniowie wykonywali wiele zadań, które bazowały na słuchaniu bądź oglądaniu krótkich prezentacji, dialogów lub filmów. Zróżnicowane zadania obejmowały przede wszystkim słuchanie w celu wskazania podsumowania tekstu, wykonania zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk, dopasowywanie zwrotów do osób, które je wypowiedziały, ustawianie wyrazów lub fraz zgodnie z kolejnością pojawiającą się w nagraniu oraz dopasowywanie słów do definicji. Dzięki szerokiemu wyborowi zadań uczniowie powtarzali i utrwalali poznane słownictwo i struktury językowe, ćwiczyli pisownię oraz wymowę, odgrywali dialogi wraz z lektorem. Tematyka zadań dobrana została według potrzeb uczniów oraz możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w życiu codziennym. Uczniowie między innymi wykonywali zadania z działów: czas wolny i hobby, wakacje
i podróże, dom i mieszkanie, style życia, media i informacje, kultura i rozrywka, miasto
i komunikacja oraz człowiek i środowisko. Praca z słuchawkami pozwoliła na indywidualizację tempa pracy każdego ucznia. Możliwość natychmiastowego sprawdzenia wykonanego zadania umożliwiała analizę i poprawę błędów lub pomyłek. Prowadzenie dialogów z lektorem przy użyciu słuchawek i mikrofonów sprawiało uczniom dużą radość
i satysfakcję; uczestnicy chętnie przychodzili na zajęcia oraz aktywnie brali w nich udział.
   
Cele zajęć symulacyjnych zostały osiągnięte. Uczniowie praktycznie wykorzystywali
i ćwiczyli umiejętności językowe oraz wymowę, uzupełnili i utrwalili zasób słownictwa,
oraz poznali nowe efektywne i efektowne formy uczenia się języka.

powrót
 

Koło języka angielskiego

Projekt „Nasza Szkoła ...” umożliwił uczniom klas drugich, trzecich i czwartych na rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień dzięki realizacji Zadania „Język angielski bez tajemnic” w obszarze „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej”. Uczestnicy spotykali się na dodatkowych zajęciach od października 2007 roku do stycznia 2008 roku. W zajęciach brali udział uczniowie podzieleni na dziesięć grup. Ogółem w realizacji tego działania uczestniczyło 159 osób. Bezpłatne pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego prowadzili: pani mgr Sylwia Małas i pan mgr Sylwester Poziomek. Ponieważ celem zajęć było rozwijanie zainteresowań językowych dobór treści oraz zadań i ćwiczeń korelował z zainteresowaniami uczestników. Uczniowie wykonywali zadania oraz rozwijali zainteresowania z dziedzin im bliskich i znanych, takich jak: człowiek, dom, szkoła, praca, sport, podróżowanie, kultura
i sztuka. Plan zajęć uwzględniał również poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Uczniowie zajmowali się każdą dziedziną życia na oddzielnych zajęciach, wzbogacali słownictwo wykonując różne zadania językowe a następnie ćwiczyli umiejętności na wysokim poziomie języka. Odbitki kserograficzne pozwoliły na prezentację tekstów czytanych oraz wykonanie różnych zadań związanych ze sprawdzeniem ich zrozumienia. Zajmowano się miedzy innymi uzupełnianiem luk, wykonywaniem zadań typu prawda/fałsz, robieniem zadań wielokrotnego wyboru, dopasowywaniem nagłówków/tytułów do poszczególnych paragrafów tekstów, itp. Uczestnicy otrzymywali również przygotowane zadania na ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Radiomagnetofony oraz dyktafon (zakupione ze środków projektu) pozwoliły na szerokie wykorzystanie materiałów audio na zajęciach. Dużo uwagi poświęcono również pisaniu krótkich i długich form użytkowych. Wykorzystując dotychczasową wiedzę oraz nowopoznane słownictwo
i struktury uczniowie pisali notatki, ogłoszenia, ankiety, oraz listy prywatne. Z uwagi na dużą potrzebę pisania listów we współczesnym świecie oraz wysokie wymagania na rynku pracy uczestnicy poznali zasady tworzenia oraz podstawowe zwroty konieczne do napisania listu motywacyjnego, listu z zapytaniem o szkołę, a także listu z zażaleniem. Zdobyte informacje, słownictwo oraz struktury uczniowie wykorzystywali również ćwicząc mówienie. Opisywali obrazki, minione wydarzenia oraz odgrywali rozmowy wcielając się w różne role. Wielokrotnie pracowali w grupach i parach – współpracując utrwalali poznane słownictwo, zdobywali informacje potrzebne do prawidłowego wykonania zadań oraz poprawiali błędy rówieśników.
Zajęcia koncentrowały się na umiejętnym wykorzystaniu wiedzy w praktyce. Wprowadzone zagadnienia gramatyczne miały na celu podniesienie jakości posługiwania się językiem. Metody, formy pracy oraz materiały wykorzystywane na zajęciach były zróżnicowane. Dzięki różnorodnym zadaniom i ćwiczeniom zajęcia były dynamiczne, atrakcyjne i efektywne.

powrót
 

Warsztaty z doradztwa zawodowego    <<foto>>

Drugim działaniem realizowanym w projekcie „Nasza Szkoła ...” w ramach obszaru „Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej” były warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas maturalnych technikum i liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. W zajęciach uczestniczyło w sumie pięćdziesięcioro uczniów, podzielonych na 5 dziesięcioosobowych grup.
    Warsztaty z doradztwa zawodowego prowadził doradca zawodowy pan mgr Norbert Kiciński. Zajęcia realizowane w grudniu 2007 i styczniu 2008 roku, miały formę warsztatów. Zajęcia warsztatowe odbywały się w pracowni informatycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków IT – komputerów z dostępem do Internetu, laptopa
z rzutnikiem multimedialnym, które zostały zakupione ze środków finansowych projektu. Taka forma prowadzenia zajęć powodowała, że uczniowie uczestniczyli w nich bardzo chętnie, a omawiane zagadnienia na długo pozostaną w pamięci. Atrakcyjna forma prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego pozwoliła zainteresować uczniów tą tematyką. Prowadzenie zajęć warsztatowych umożliwiło uczniom zdobycie i rozszerzenie umiejętności kluczowych z zakresu planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Przyszli absolwenci ZSE im. Jana Pawła II podczas warsztatów poruszali tematykę dotyczącą między innymi: planowania ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej, rozpoznawania swoich predyspozycji zawodowych, autoprezentacji oraz tworzenia dokumentacji związanej
z podjęciem pracy.
Podczas warsztatów, każdy z uczestników opracował własne portfolio kariery zawodowej, które z pewnością zostanie w przyszłości wykorzystane i pomoże
w dokonywaniu właściwych wyborów.

powrót
 

Rajd rowerowy     <<foto>>

W dniu 26.10.2007 roku odbył się rajd rowerowy szlakiem miejsc związanych
z historią naszego regionu w ramach obszaru „Współpraca szkoły z organizacjami
i społecznością lokalną na rzecz rozwoju Edukacji i aktywności obywatelskiej”. Uczestniczyło w nim udział 10 osób spośród uczniów naszej szkoły, którzy byli chętni wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Po zbiórce przed budynkiem szkoły i kolejnym sprawdzeniu stanu technicznego rowerów pod opieką pana mgr Bartosza Jabłońskiego wyruszono w drogę, kierując się do Kurozwęk. Na miejscu razem z przewodnikiem zwiedziliśmy:
-  Zespół pałacowo – parkowy z XIV – XX w. zwracając szczególną uwagę na: dawną warownię założoną na sztucznym nasypie na terenie zalewowym rzeki Czarnej z XIV wieku wraz z dawną bramą wjazdową i przymurowanymi wewnątrz obwodu pomieszczeniami, krużgankowy dziedziniec, „pokoje babuni”, pawilony ogrodowe, budynki oficyn i inne interesujące rozwiązania architektury budowlanej.
-  Hodowlę bizonów amerykańskich, która jest jedną z niewielu tego typu hodowli na terenie Polski. Hodowlę tę od grudnia 2000 roku można zobaczyć na łące za kurozwęckim pałacem.
    Zwiedzanie to było bardzo przyjemne i ciekawe, ale krótki jesienny dzień zmobilizował nas do udania się w dalszą drogę do Rytwian, gdzie wraz z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią:
    -  Eremus Silvae Aureae, czyli - Pustelnia Złotego Lasu, pokamedulski zespół klasztorny w Rytwianach w woj. świętokrzyskim, wzniesiony w I poł. XVII w. w czasach kształtowania się tożsamości narodowej Polaków oraz rozwoju kultury umysłowej i artystycznej. Okres ten zaowocował prężnie rozwijającym się mecenatem, który w połączeniu z ruchem kontrreformacyjnym odnowy Kościoła, dał impuls do tworzenia wielu fundacji mających na celu, obok rozwoju kultury i nauki, również budowę i uposażenie klasztorów, kościołów
i innych miejsc kultu. Właśnie wtedy, z intencji wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego powstała Pustelnia Złotego Lasu. Obecnie Pustelnia jest jednym z wielu obiektów w naszym kraju, będącym świadectwem naszej historii, tożsamości i dziedzictwa narodowego, ale jednocześnie jest świadectwem historii, tożsamości i dziedzictwa lokalnego środowiska. Obecnie pokamedulski zespół klasztorny znajduje się na etapie głębokiej rewitalizacji, której celem jest odrestaurowanie i przywrócenie dawnej świetności. Pozwoliło to młodzieży na powrót, chociaż chwilowy w te dawne czasy,
z jednoczesnym przypomnieniem historycznych dziejów rozwoju naszej małej ojczyzny.
    Kolejnym punktem naszej rowerowej wycieczki było ognisko. Oprócz pieczenia kiełbasek, czas upłynął nam na szeregu zabaw umysłowych, gdyż fizycznie byliśmy nieco zmęczeni
a czekała nas jeszcze droga powrotna do domów rodzinnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się „kalambury”. Naprawdę ciężko było zakończyć grę, która wciągnęła naszą ekipę bez reszty. Młodsi o kilka lat (dzięki dawce śmiechu i zdrowej rekreacji połączonej z nauką) udaliśmy się w drogę powrotną.
   
Podsumowując nasz rajd okazał się imprezą niezwykle udaną łączącą w sobie najważniejsze aspekty wychowawcze: kulturę, historię, tradycję, rozwój umysłowy, rozwój fizyczny, integrację grupy oraz wyśmienitą zabawę. Podjęliśmy decyzję, że nie był to ostatni tego typu rajd. Rajd rowerowy to realizacja Zadania 4 Nie ma ojczyzny bez Staszowszczyzny - Działanie 4.1 Rajd rowerowy szlakiem miejsc związanych z historia regionu. Kontynuacją działań podjętych na rajdzie rowerowym był konkurs na prospekt swojej rodzimej miejscowości pod nazwą "Zapraszam do ..."

powrót
 

Konkurs pod nazwą „Zapraszam do …”

W miesiącu grudniu i styczniu b.r. szkolnego trwała realizacja Zadania 4 „Nie ma ojczyzny bez Staszowszczyzny” w ramach projektu „ Nasza szkoła…” w obszarze „Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju Edukacji
i aktywności obywatelskiej” projektodawcy przewidzieli zajęcia z tworzenia prospektów dla 20 osób, jednak duże zainteresowanie wśród uczniów spowodowało, że w warsztatach uczestniczyło czterdzieści osób. Nad prawidłową realizacją i przygotowaniem młodzieży do konkursu czuwały: pani mgr Anna Łabęcka, pani mgr Barbara Parowska oraz
pani mgr Grażyna Wyszyńska. Zajęcia odbywały się w bibliotece szkolnej, w której jest łatwy dostęp do Multimedialnego Centrum Informacji. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi narzędziami reklamy oraz promocji, technikach ich wykorzystania, poznali podstawowe zasady opracowywania prospektów. Uczniowie chętnie wyszukiwali informacje o swoich rodzinnych miejscowościach korzystając z fachowej literatury i internetowych stron
o staszowszczyźnie. Uczestnicy spotkań warsztatowych poświęconych tej tematyce efektywnie selekcjonowali zebrane informacje tworząc prospekty emisyjne pod nadzorem nauczycieli. Tworzyli zarówno prospekty w formie papierowej jak i multimedialnej.

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość wymieniać się informacjami zebranymi
z wywiadów ze starszymi osobami zamieszkującymi dane miejscowości, zaprezentować swoje zdolności artystyczne. W toku całych zajęć młodzież uczyła się efektywnej współpracy w grupach a także podstawowych zasad autoprezentacji. Pod koniec grudnia ogłoszono konkurs na prospekt swojej rodzinnej miejscowości pod nazwą „Zapraszam do…”. Zgłoszono do niego 20 prac w formie papierowej i elektronicznej. Wszystkie prace otrzymały wysoką ocenę merytoryczną za profesjonalne wykorzystanie zdobytych umiejętności praktycznych, prawidłowe zastosowanie narzędzi marketingu - mix i promocji - mix. Prace cechowała duża pomysłowość, estetyczność a także duży profesjonalizm. Wszystkie prace można było zobaczyć podczas wystawy w trakcie Dni Otwartych Szkoły oraz w bibliotece szkolnej.
Poprzez uczestnictwo w tym zadaniu młodzież pogłębiła wiedzę o swoim regionie, poszerzyła wiadomości z wykorzystania narzędzi reklamy, promocji a także miała możliwość zaprezentowania swoich twórczych predyspozycji. Rozwinęła się u nich sfera twórczego myślenia, kreatywności i efektywnego współdziałania w grupie
oraz umiejętność wykorzystania różnych źródeł informacji i dostępnych narzędzi pracy.

 

powrót
 

Dzień otwarty dla młodzieży klas trzecich gimnazjum    <<foto>>

W styczniu 2008 roku odbył się w naszej szkole „Dzień Otwarty dla młodzieży kl. III gimnazjum” w ramach realizacji kolejnego działania w obszarze „Współpraca szkoły organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej”. Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia była promocja naszej szkoły
w środowisku lokalnym oraz włączenie uczniów w życie szkoły. W realizacji Działania 5.1 Dzień otwarty dla młodzieży klas III gimnazjum w Zadaniu 5 Szkoła dla środowiska – środowisko dla szkoły uczestniczyło 250 osób. Nad prawidłową realizacją tego działania pracowały pani mgr Grażyna Wyszyńska, pan mgr inż. Krzysztof Warzyński, pani mgr Agata Mazur, pani mgr Anna Łabęcka i pani mgr Marzena Cepil a prace koordynacyjne i przebieg dnia otwartego szkoły nadzorowane były przez Dyrekcję ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie. Przygotowaliśmy na ten dzień wiele atrakcji. Przygotowania rozpoczęły się oczywiście dużo wcześniej. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się w prace niezbędne do przyjęcia „gości”. Wspólnie z opiekunami przygotowali ulotki informacyjne o szkole, które rozdawali uczniom gimnazjów. Wykonali również, wspólnie z opiekunami, prezentację multimedialną o szkole, z którą zapoznano gimnazjalistów w czasie ogólnego spotkania
na sali gimnastycznej. Otrzymali ją oni również na płytkach CD w formie prezentu. Uczniowie naszej szkoły włączyli się także w oprowadzanie gimnazjalistów po szkole. Myślę jednak, że najefektowniej młodzież prezentowała się w czasie części artystycznej. Nie można zapomnieć również o dekoracji szkoły, przygotowano wystawy osiągnięć uczniów
oraz gabloty ze zdjęciami z życia szkoły. Dzięki temu zaangażowaniu młodzież przygotowała się do roli aktywnego współgospodarza regionu. Miała również możliwość rozwijania swoich zdolności a także poczucia odpowiedzialności za swoją szkołę.
  
W ramach dni otwartych nie mogło zabraknąć oczywiście prezentacji poszczególnych kierunków kształcenia oraz indywidualnych rozmów z dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły. Odwiedziło nas ponad 200 gimnazjalistów wraz z dyrekcjami i nauczycielami.

powrót