ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Koła zainteresowań
redaguje: mgr Ewa Juda

 
KOŁO HUMANISTYCZNE:

Dzień: poniedziałek, środa
Godzina: 710-755
Uczestnicy: klasa IV „d”
Cel: przygotowanie uczniów do matury, pogłębianie wiedzy z języka polskiego
Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk

Dzień: poniedziałek
Godzina: 940-1025
Uczestnicy: klasa III ,,b”
Cel: przygotowanie do matury, pogłębianie wiedzy i zainteresowań uczniów
Opiekun: mgr Alicja Marszalska

Dzień: czwartek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: klasa III ,,a” oraz chętni uczniowie
Cel: przygotowanie uczniów do matury, poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych
Opiekun: mgr Maria Jońca

Uczestnicy: chętni uczniowie
Spotkania organizowane są według potrzeb uczniów.
Cel koła: rozbudzenie potrzeb kulturalnych uczniów, kształtowanie aktywnych postaw twórczych oraz wyobraźni i pamięci ruchowej między innymi poprzez:
- improwizowanie krótkich scenek
- inscenizacje wybranych utworów
- prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych.
Opiekun: mgr Joanna Mazur

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Dzień: poniedziałek
Godzina: 1220-1305
Uczestnicy: chętni uczniowie
Cel koła: przygotowanie uczniów do konkursów oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego.
Opiekun: mgr Piotr Więcław

Dzień: wtorek
Godzina:710-755
Uczestnicy: klasa IV ,,c”
Cel koła: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez ćwiczenie umiejętności językowych oraz rozwiązywanie testów.
Opiekun: mgr Kamila Szewczyk

Dzień: środa
Godzina: 940-1025
Uczestnicy: klasa III,,a”
Cel: ćwiczenie umiejętności językowych takich jak: czytanie, pisanie i mówienie, które stanowią podstawę przygotowania do egzaminu maturalnego
Opiekun: mgr Sylwia Małas

Koło językowo-muzyczne
Dzień: piątek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: chętni uczniowie
Cel: ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na podstawie angielskich piosenek; ćwiczenie poprawnej wymowy poprzez śpiew.
Opiekun: mgr Sylwia Małas

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Dzień: wtorek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: zainteresowani uczniowie
Cel: ćwiczenie umiejętności językowych czytania, pisania i mówienia; poszerzenie słownictwa, kształcenie umiejętności wypowiadania się, udzielania informacji o sobie i innych, ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem oraz rozwijanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Opiekun: mgr Aneta Podkowa


KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO:

Dzień: poniedziałek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: klasa IV ,,c”

Dzień: piątek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: klasa IV ,,d”
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk
Dzień: środa
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: zainteresowani uczniowie

Dzień: piątek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: klasa IV ,,d”
Cel: pogłębianie wiedzy z języka rosyjskiego, przygotowanie do olimpiad i konkursów recytatorskich.
Opiekun: mgr Małgorzata Wójcik

KOŁO WOS

Dzień: wtorek
Godzina: 800-845
Dzień: czwartek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: maturzyści
Cel: przygotowanie uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych; utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
Opiekun: mgr Barbara Darowska

Dzień: poniedziałek
Godzina: 1030-1115
Uczestnicy: klasa III ,,a”
Dzień: piątek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: klasa IV ,,c”
Cel: pogłębianie wiedzy z matematyki poprzez rozwiązywanie zadań a także przygotowanie uczniów do zdania matury.
Opiekun: mgr Barbara Ciepiela

Dzień: środa
Godzina: 850-935
Uczestnicy: klasa III ,,b”
Cel: przygotowanie uczniów do matury i pogłębianie wiedzy matematycznej.
Opiekun: mgr Maria Jarosz

Dzień: środa
Uczestnicy: klasa IV ,,c”
Cel: utrwalanie wiadomości z matematyki, poszerzanie wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań.
Opiekun: mgr Adela Sośniak

KOŁO FIZYCZNE

Uczestnicy: chętni uczniowie
Zajęcia te prowadzone są według potrzeb uczniów.
Cel koła: rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy z fizyki poprzez analizowanie zjawisk fizycznych i rozwiązywanie zadań.
Opiekun : mgr Małgorzata Garczewska

KOŁO CHEMICZNE

Dzień: wtorek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: maturzyści oraz chętni uczniowie
Cel: rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego, zdobywanie i poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie atomów i cząsteczek oraz procesach zachodzących w organizmach żywych i wokół nich; rozwijanie zainteresowań z chemii.
Opiekun: mgr Ewa Juda

KOŁO BIOLOGICZNE

Dzień: środa
Godzina: 1305-1355
Uczestnicy: maturzyści
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez utrwalanie materiału i rozwiązywanie zadań.
Opiekun: mgr Bartosz Jabłoński

KOŁO GEOGRAFICZNE

Dzień: wtorek
Godzina: 1130-1215
Uczestnicy: klasa IV,,c”
Dzień: wtorek
Godzina: 1305-1355
Uczestnicy: klasa IV,,d”
Dzień: piątek
Godzina: 1305-1355
Uczestnicy: klasa III,,a” i III ,,b”
Cel: Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, kształcenie umiejętności współpracy w środowisku i zainteresowań problemami własnego regionu oraz rozwijanie postaw świadomego uczestnictwa w problemach gospodarczych kraju i świata.
Opiekun: mgr Teresa Tomkiewicz

KOŁO EKONOMICZNE

Dzień: czwartek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: klasa IV,,c” oraz zainteresowani uczniowie
Cel: poszerzenie wiadomości dotyczących zagadnień ekonomicznych; przygotowanie uczniów do konkursów ,olimpiad i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Opiekun: mgr Beata Misztal

Uczestnicy: klasa IV,,d”
Cel koła: poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z przedmiotów ekonomicznych, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Opiekun: mgr Grażyna Wyszyńska

Uczestnicy: zainteresowani uczniowie.
Zajęcia koła odbywają się według potrzeb uczniów
Cel koła: ćwiczenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań z przedmiotów ekonomicznych.
Opiekun koła: mgr Halina Myśliwiec

KOŁO PRAWNICZE

Dzień: środa
Godzina: 1310-1355 Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)
Uczestnicy: zainteresowani uczniowie z różnych klas.
Cel: zapoznanie uczniów z zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz problematyką związaną z Unią Europejską.
Opiekun: mgr Małgorzata Piątkowska - Zalewska

ZESPÓŁ WOKALNO - MUZYCZNY

Spotkania zespołu odbywają się w poniedziałki i wtorki o godzinie 1400 oraz według potrzeb.
Uczestnicy: osoby chętne utalentowane wokalnie i muzycznie – uczniowie różnych klas.
Cel: przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach wokalno – muzycznych a także uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk.

KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE

Spotkania koła odbywają się według potrzeb.
Uczestnicy: chętni uczniowie z różnych klas.
Cel: przygotowanie młodzieży do występowania w różnych przedstawieniach teatralno – kabaretowych.
Opiekunowie: mgr Maria Jońca, mgr Agata Mazur

KLUB TURYSTYCZNY

Spotkania raz w miesiacu.
Uczestnicy: chętni uczniowie z różnych klas.
Cel: rozbudzanie zainteresowań turystyczno - krajoznawczych,poznanie walorów obszarów przyrodniczych regionu i jego okolicy, motywowanie do aktywnego wypoczynku, upowszechnianie zasad ochrony srodowiska naturalnego
Opiekun: mgr Teresa Tomkiewicz