ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Egzamin zawodowy
redaguje: mgr Małgorzata Garczewska
Egzamin zawodowy - komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Na postawie § 113 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalam terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2010 r. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu i w czerwcu:
etap pisemny - 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
etap praktyczny:
- 14-17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów technikum i szkół policealnych
- od 28 czerwca 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
wydanie dyplomów – 27 sierpnia 2011 roku.
 
Egzamin praktyczny dla kierunku technik ekonomista odbędzie się w dniu 22 czerwca o godzinie 9.00 i 15.00, a dla kierunku technik handlowiec odbędzie się w dniu 23 czerwca o godzinie 9.00. Na egzamin możecie zabrać ze sobą kalkulator, ołówek, linijkę i gumkę.
 
Egzamin pisemny trwa 120 minut, a egzamin praktyczny 240 minut.


Terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2011 r.

Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się w nw. terminach:

 • etap pisemny - 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,

 • etap praktyczny:
  • * 14 - 17 czerwca 2011 r. – dla absolwentów technikum,

  1. technik organizacji usług gastronomicznych
   - 14.06.2011 - zmiana 1 - 9.00

  2. technik logistyk
   - 14.06.2011 - zmiana 1 - 9.00

  3. technik ekonomista
   - 14.06.2011 - zmiana 1 - 9.00 i zmiana 2 - 15.00

  4. technik handlowiec
   - 15.06.2011 - zmiana 1 - 9.00

  5. technik hotelarstwa
   - 15.06.2011 - zmiana 1 - 9.00

  6. technik informatyk
   - 16.06.2011 - zmiana 1 - 9.00
   * od 28 czerwca 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

   1. Kucharz małej gastronomii
    - 28.06.2011 - zmiana 2 - 15.00,
    - 29.06.2011 - zmiana 1 - 9.00 i zmiana 2 - 15.00

   2. Sprzedawca
    - 28.06.2011 - zmiana 2 - 15.00,
    - 29.06.2011 - zmiana 1 - 9.00
 • wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2011 roku.