ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Deklaracja dostepności
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
Deklaracja dostępności.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszowie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne.
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
Wyłączenia.
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędny do jej opublikowania.
Szkoła deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe.

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony: .
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@zsestaszow.eu lub pod numerem telefonu 158643118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. .
Każdy ma prawo: .
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Zgłoszenie musi zawierać: .
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. .

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: .
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły.

Adres: 28-200 Staszów, ul. Szkolna 11.

E-mail: sekretariat@zsestaszow.eu.

Telefon:158643118.

Przez dziennik elektroniczny.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna.

Do głównego budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do obiektu sportowego prowadzi wejście, od boiska sportowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W szkole zainstalowano monitoring wizyjny, obejmujący wejście główne, korytarze przy salach lekcyjnych oraz tereny wokół obiektów szkoły.

W budynku głównym, na każdym poziomie znajdują się korytarze, połączone klatką schodową.

Budynek nie posiada wind osobowych.

W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym..

Nie zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna:

Na parterze w pobliżu wejścia do szkoły znajdują się recepcja , gdzie można poprosić pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.

Osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą komunikować się z pracownikami szkoły za pomocą zdalnego dostępu on-line: dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej.

Na parterze szkoły umieszczona jest skrzynka, gdzie można wrzucić zapytania, opisać ewentualne problemy itp.

Szkoła nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Szkoła nie zatrudnia tłumacza migowego.


 
l>